Election Address from Plaid Cymru

The English language version is below.

Ni all is-etholiad De Caerdydd a Phenarth benderfynu pwy sydd mewn llywodraeth. Yn hytrach, dyma gyfle perffaith i yrru neges i Lywodraeth y DG.

Yr unig neges a gaiff ymateb yw ethol AS Plaid Cymru. Fi fyddai AS cyntaf Plaid  yng Nghaerdydd a’r Fro. Byddai unrhyw ganlyniad arall yn cael ei anwybyddu a ni fyddai’n cael unrhyw effaith ar bolisi Llywodraeth y DG. Efallai bod hyn yn eich synnu, ond dyma’r gwir yn anffodus.

Yn yr etholiad hwn mae Plaid yn rhoi swyddi, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc, ar frig eu rhestr blaenoriaethau gwleidyddol. Mae gormod o bobl yn colli allan oherwydd y toriadau i swyddi a nawdd cymdeithasol. Fel mater o gyfiawnder cymdeithasol mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu’r toriadau cyfredol i nawdd cymdeithasol, a ni chredwn y bydd y rhain yn creu swyddi yng Nghymru.

Mae’r economi yng Nghymru yn parhau yn gymharol fwy gwan  na’r DG gyfan, ac mae polisïau sy’n bodoli gan y pleidiau gwahanol wedi’u lleoli yn Llundain yn peryglu gwneud y bwlch yma’n fwy. Agenda Plaid Cymru yw ffyniant economaidd i gael ei ddosbarthu ledled cenhedloedd a rhanbarthau’r DG yn hytrach na chael ei ganolbwyntio yn ne-ddwyrain Lloegr. Enghraifft o hyn yw’r ymgyrch gan Jonathan Edwards AS i sicrhau cyfran Gymreig o’r buddsoddiad mewn rheilffyrdd cyflym yn Lloegr. Rydym hefyd eisiau rhoi mwy o bwerau creu swyddi yn nwylo Llywodraethau Cymru’r dyfodol, yn enwedig lle gellir ysgogi buddsoddiad, megis drwy ddatganoli seilwaith rheilffyrdd a mwy o bwerau dros y fasnachfraint rheilffyrdd Cymreig nesaf.  Yn hanesyddol nid yw ASau o bleidiau eraill yn barod i frwydro dros hyn. Mae tîm Plaid Cymru gryfach felly yn hanfodol os yw anghenion economaidd Cymru am gael eu gwireddu.

Rwyf hefyd eisiau ffocws penodol ar Benarth gan ein AS nesaf. Mae Penarth a Chaerdydd yn ddibynnol ar ei gilydd ond mae’n rhaid i ni hyrwyddo hunaniaeth a chymeriad unigryw’r dref. Rwy’n deall hyn gan y cefais fy magu yn y Barri a gyda chysylltiadau â’r Fro.

Mae cymdeithas ar y cyfan wedi colli ei ffydd mewn gwleidyddiaeth. Yr argyfwng economaidd, ymchwiliad Leveson, yr anghyfiawnder a ddioddefwyd gan deuluoedd dioddefwyr Hillsborough, ac yr agwedd diffyg-cyswllt o lywodraethau yn San Steffan- maent i gyd wedi cyfrannu at ddiffyg ffydd a hyder pobl mewn gwleidyddiaeth.  Mae miloedd o bobl wedi stopio pleidleisio oherwydd mewn nifer o etholaethau maent yn ei weld fel rhywbeth dibwynt. Mae hyn yn cynnwys haen o bobl yng Nghymru.

Pryd oedd y tro diwethaf i Gymru fod ar frig agenda cabinet y DG? Nid yw ein heconomi wedi bod yn flaenoriaeth am amser hi; rydym wedi mewn diclein dros yr ugain mlynedd diwethaf. Ai dyma’r gorau y gellir fod?

Rydym dal angen llais cryf yn San Steffan. Ond rhaid gwneud rhywbeth gyda’r llais yna wedyn.

Ar y llaw arall, mae’n rhai i ni fod yn barod i wneud pethau’n wahanol. Mae hyn yn golygu pleidleisio dros bleidiau gwahanol. Nid yw fy hanes teuluol na chymeriad De Caerdydd a Phenarth yn nodweddiadol o Blaid Cymru yn y gorffennol. Ond

———————————————-

The Cardiff South & Penarth by-election cannot decide who is in government. Instead, this is a perfect opportunity to send a message to the UK Government.

The only message that will be noticed is if we elect a Plaid Cymru MP. I would be the first ever Plaid MP in Cardiff and the Vale. Any other result will effectively be ignored and will not have any impact on UK Government policy. This may well sound alarming, but it is an unforunate truth.

In this election Plaid is putting jobs, especially for young people, at the top of the political priorities list. Too many people are losing out because of the cuts to jobs and social security. As a matter of social justice Plaid Cymru opposes the current cuts to social security, and do not believe these will help create jobs in Wales.

The economy in Wales remains relatively weaker than the UK as a whole, and existing policies from the various London-based parties risk making this gap wider. Plaid Cymru’s agenda is for economic prosperity to be distributed throughout the UK nations and regions rather than being concentrated in the south-east of England. An example of this is the campaign by Jonathan Edwards MP to secure a Welsh share of the investment in High-Speed rail in England. We also want to put more job-creating powers in the hands of future Welsh Governments, particularly where they can stimulate investment, such as through the devolution of rail infrastructure and more powers over the next Welsh rail franchise. History tells us that MPs of the other parties will simply not fight for this to happen. A stronger Plaid Cymru team is therefore essential if Wales’ economic needs are going to be realised.

I also want a specific focus on Penarth from our next MP. Penarth and Cardiff are interdependent but we most promote the town’s unique identity and character. I understand this because I grew up in Barry and have connections to the Vale.

Society has largely lost faith in politics.The economic crisis, the Leveson inquiry, the injustice suffered by the families of the Hillsborough victims, and the general out-of-touch attitude of successive governments in Westminster – all have contributed to the breakdown people’s trust and faith in politics. Several million people have simply stopped voting because in many constituencies it is perceived to be pointless. This includes a layer of people in Wales.

When was the last time Wales was at the top of the UK cabinet agenda? Our economy has not been their priority for a long time; we have been in decline for the past twenty years. Is this as good as it gets?

We still need a strong voice in Westminster. But having a strong voice is about quality, not quantity.

To chart a different course, we need to be prepared to do things differently. This means voting for different parties. My family history and the make-up of Cardiff South & Penarth are not typical of Plaid Cymru in

This election address was written by Luke Nicholas, Plaid Cymru candidate in the Penarth and Cardiff South by-election. It has been edited to keep within 500 words. 

Rhowch sylw

Filed under Democracy, Elections, Plaid Cymru, Westminster

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s